THE LABORATORY IT

تکنولوژی اطلاعات IT

پس از تهیه نمونه مناسب و انجام آزمایش های مربوطه نوبت بررسی نتایج و تصمیم گیری در مورد یکایک سیستم هایی که مورد مراقبت قرار گرفته اند می باشد. این بررسی در زمانیکه تعداد دستگاه ها و نمونه های گرفته شده زیاد باشد کار وقت گیر و پر زحمتی خواهد بود خصوصا" اگر بخواهیم وضعیت هر سیستم را از اولین تاریخی که نمونه گیری شده تا به امروز مشاهده نمائیم.

. نتایج و بررسی سوابق، رسم نمودارها، تهیه گزارشات متعدد از اجرای آنالیز روغن را دارد.

.

.