اکسیداسیون روغن

تاثیر آلودگی بر تخریب روغن
فوریه 10, 2018

اکسیداسیون روغن

واکنش اکسیداسیون برای تمامی روغن ها رخ داه و با توجه به اینکه هوا در روغن حل می شود هیچگونه محدودیتی برای جلوگیری و ممانعت از آن وجود ندارد. همچنین همزمان با افزایش دما، افزایش جریان روغن و کوتاه شدن ماندگاری روغن در مخزن، اکسیژن و روغن فرصت های بیشتری برای واکنش با یکدیگر پیدا می کنند.

دیدگاه ها بسته شده است